lăng xê bằng băng rôn, banner và cờ phướn
Mỗi khi Cần truyền đạt sản phẩm, liên hoan, liên hoan, kề cận thực trạng tuyên truyền hình
qua internet thì lăng xê bằng băng rôn, banner là 1 chọn lọc bậc...